Categories

Moet u gevaarlijke producten opslaan ?

Publié le 2017-02-15

 • 0

Het opslaan van chemische producten verhoogt het risico op brand, explosie, vergiftiging, verbranding, etc Actiflip is u behulpzaam bij de keuze voor goed materiaal en geeft u enige adviezen en informatie over verplichtingen voor inrichting van uw opslagruimte, waarmee afzonderlijke risico’s worden verkleind.

Actiflip vous présente sa gamme de produits spécial protection & environnement

Keuze van het materiaal:

Actiflip heeft een groot assortiment producten voor opslag die voldoen aan de normen en veilig zijn, zoals voor giftige, schadelijke, corrosieve, ontvlambare en fytosanitaire producten.

Basisadviezen en verplichtingen :

 • Houdt met elkaar strijdige producten van elkaar gescheiden (bijvoorbeeld: zuren en geconcentreerde basen).
 • U kunt een compleet overzicht van met elkaar strijdige chemische producten hier downloaden.
 • Sla vaste stoffen op boven vloeibare stoffen. Voorzie, voor vloeistoffen, uw materiaal van retentiebakken om lekken te voorkomen.
 • Minder opslag = verkleining van risico. Als u niet grote voorraden hoeft aan te houden sla dan beperkte hoeveelheden op en verwijder ongebruikte producten. Deze laatste vormen een onnodig risico.

Adviezen en verplichtingen voor uw bedrijfsruimte en omgeving:

 • Uw ruimte dient onder toezicht te zijn en alleen personen die daarvoor geschoold zijn hebben toegang tot gevaarlijke producten.
 • Bij afwezigheid van een persoon in de ruimte dient u permanente contrôle op de sleutels uit te oefenen.
 • De deur van de ruimte moet naar buiten openen en moet zijn voorzien van anti-paniekbeslag.
 • Hang bij de ingang waarschuwingspanelen op (verboden te roken, eten, drinken, dragen van persoonlijk beschermingsmiddel, ontvlambare materialen, etc.) al naar gelang uw voorraden.
 • De locatie moet ruim genoeg zijn voor een veilig en gemakkelijk verkeer.
 • De vloer moet bestendig zijn tegen chemische producten, niet ontvlambaar, waterdicht en moet licht aflopen naar een terugwinvoorziening.
 • Voorzie de ruimte minimaal van een natuurlijke ventilatie.
 • Zorg voor absorberende producten en een ABC brandblusapparaat in de buurt van de ruimte.
 • Werk dagelijks de voorraad bij.
 • Houd u zich aan de uiterste gebruiksdata.

Hoe het vallen van producten, lekkages, etc. te voorkomen ?

 • Zorg dat u de ruimte niet te vol maakt en stapel uw producten niet op.

 • Controleer uw materialen geregeld op corrosie.

 • Een slechte opslag kan leiden tot kwetsbare verpakkingen en producten. Vergeet nooit dat verdamping van een ontvlambaar product niet per se zichtbaar is en dat inademing van een toxisch product chemische verbrandingen en vergiftigingen tot gevolg kan hebben.

Hoe brandgevaar te voorkomen ?

 • Voorkom uitbreiding van brand door uw grote hoeveelheden producten te scheiden van de rest van het gebouw.

 • Voor een snelle ontruiming van de ruimte dient de ingang gemakkelijk bereikbaar zijn. Maak geen opslag in de kelder of souterrain.

 • Beperk elektrische installaties tot een maximum.

COMMENTAIRES

Aucun commentaire pour le moment.

Ajouter un commentaire